آموزش کارکنان

با توجه به اهمیت و جایگاه آموزش منابع انسانی، شرکت طاهر تاج پارس با توجه به اعلام نیاز و رعایت استانداردهای آموزشی، با همکاری کارکنان شرکت در نظر دارد به منظور ارتقای سطح دانش، مهارت و عملکرد کارکنان جهت ارتقا کمی و کیفی ارائه شده، دوره های آموزشی مبتنی بر نیازهای شغلی را برگزار نماید. در جهت ایجاد وحدت و تعاون در این راستا، فرم زیر توسط کارکنان تکمیل گردد
  • نوع مهارتسطح توانایی(مبتدی - متوسط - پیشرفته)